szpiek, teksty z sierpnia 2017 roku

10 tekstów z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Wojenko, wojenko ....

Ten tek­st nie miał ni­kogo ob­ra­zić, tyl­ko rozśmie­szyć, a jak ktoś nie ma poczu­cia hu­moru, to mam to w d****.

W ko­men­tarzach Ro­zar rozgłasza
Pol­ska bar­dziej mo­ja niż wasza
I że na Cy­tatach in­no­wac­ja
Lewakiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2017, 13:11

Czym się różni kościół od sek­ty ?
W kościele jes­teś, bo chcesz, w sek­cie bo nie masz wyboru 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 17:37

* * *

Chcesz usłyszeć jak echo
Pow­tarza two­je imię
Chcesz by ktoś cię zawołał
Gdy zgu­biłaś się w ciemności

Chcesz wie­dzieć że piszę
Właśnie do ciebie
A uk­ry­wasz swój adres

Szu­kasz swo­jego imienia
Wśród hierog­lifów w sercu
A nie chcesz zdradzić
Jak pisze się two­je imię

Chcesz bym zbadał
Twoją bliznę na sercu
Lecz wstydzisz się
Zdjąć jed­wabną bluzkę

A na­wet jeśli
Zap­ragniesz rozkoszny
Boisz się dokąd
Zabłądzą two­je dłonie

Bo jak się wycofać
W połowie za­dania ?
Sprze­daj fal­sy­fika­ty
bezpieczeństwa
Za praw­dziwą wolność
Póki cię stać

*bez dedykacji 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2017, 12:01

Wołamy by ktoś za­pisał nasze imię w ser­cu jed­nocześnie chce­my po­zos­tać anonimowi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 10:06

Dla jed­nych cały wszechświat jest za cias­ny, za mały, dla in­nych krop­la wo­dy, to przes­trzeń do poz­na­nia której nie star­cza życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 13:16

Wol­ność - ulu­bione hasło wszys­tkich dyk­ta­torów, gdy chodzi o walkę o władzę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 22:31

Szpiekując so­bie po świecie wir­tual­nym i real­nym poz­nałem niewierzących i wierzących w Bo­ga i ich ar­gu­men­ty. I tak so­bie po­myślałem, że można ich podzielić na kil­ka typów.
Ty­py ludzi wierzących:
1. Kreac­jo­nis­ta - "życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2017, 19:51

Naj­większym szczęściem rządu jest nie­szczęsna opozycja 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2017, 22:25

Odtwórz

Obudziłem się ra­no bez ubrania
obok leży ja­kaś na­ga łania
co się działo - w pa­mięci dziura
na podłodze bu­telek cała fura

ref:
La­to, miłość słońce, błękit nieba
La­to te­go właśnie było trzeba
La­to two­je opalone
Ser­ce biło na ten [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2017, 19:44

Latem 44

La­tem czter­dzieści cztery
ta­nia była pol­ska krew
po jed­nej stro­nie hieny
po dru­giej sa­mot­ny lew

W tymże nierównym boju
lud przeo­czył zwycięzcę
na­si ginęli w znoju
Sta­lin za­cierał ręce

Wo­lała ra­dios­tacja Kościuszki
Na wschod­nim brze­gu Wisły
Do bo­ju chłop­cy oraz dziewuszki
No­we nadzieje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 sierpnia 2017, 17:49

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA