szpiek

707 tekstów – auto­rem jest szpiek.

* * *

Mam, tak sa­mo jak ty
Zda­nie swo­je, a z min
Naj­piękniej­szy swój świat
Bu­duję go każde­go dnia
A nocą, gdy nie przychodzą sny
Zat­rzy­muję ten czas 
Ry­suję słowa­mi swój świat
by ktoś zo­baczyć go mógł

I na skrzydłach jak ptak 
Będę le­ciał co sił 
Tam, gdzie mo­je sny, 
I tu­tej­sze ko­loro­we dni  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2018, 11:34

Na stałe za­pisa­li się w naszym ser­cu, nie ci ludzie, którzy mają szczególne cechy fi­zyczne, czy cha­rak­te­ru, ale ci co przez swoją obec­ność i ges­ty zmieni­li nasze życie i sposób pos­trze­gania świata 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2018, 11:25

Naszła mnie chęć na śledzie, to te­raz jes­tem w biedzie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2018, 11:26

* * *

Cho­rych nawiedzać,
na ka­teche­zie tłukli
pus­ty ko­rytarz szpitala
a ludzie w kościele

Nasz no­wy dom
le­wac­ka tv, reklama
No­wy pom­nik Jezusa
kto wy­pełnia Je­go wolę ?

Czy Ma­ria była dziewicą
Teolo­giczna ginekologia
Us­ta prze­pełnione dyskusją
Kto na­kar­mi głodujących

Piel­grzym­ka za pielgrzymką
Ludziom nie bra­kuje czasu
Dziadek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2018, 12:05

Cha­rak­ter ko­biety naj­le­piej od­dają jej ... podniety 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2018, 12:23

* * *

His­to­ria ta choć ry­mem pisana
Praw­dzi­wa, niezmyślana
A jej autor nie jest podmiotem
Ani mo­rałów przedmiotem

Krążyły po wsi różne wieści
Że ja po­mimo lat czterdzieści
Nie wiem jak się ko­bietę pieści

Przy okaz­ji naj­bliżej spowiedzi
Szu­kałem u ple­bana odpowiedzi
Która [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2018, 21:21

Jeśli jes­teś nieza­dowo­lony ze swo­jego życia, pier­wsze co mu­sisz zmienić to doradców. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2018, 16:30

* * *

Ta­nio się sprzedajemy
Dro­go od­ku­puje­my się u innych
Nie star­cza nam na życie
Wy­daje­my by żreć jak świnie
Płaci­my by nie wyglądać jak świnie
Kiedyś płaco­no za pot
Dziś płacą by się spocić

Dziewi­ce z odzysku
Szu­kają ry­cerza na białym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 kwietnia 2018, 16:21

* * *

W te­lewiz­ji śpiewał
spo­cony fa­cet z długi­mi włosami
"nie ma Bo­ga, nie ma nie ..."
czar­ni ludzie mówili
to sza­tan, zwie­dzie cie
i prze­gapiłem piosen­ki treść

W ra­diu nieor­ga­nowy dźwięk
Un­forgi­ven, śpiewał szatan
dźwięki jak z piekła
czar­ni ludzie wiedzą
co grają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:21

Kilka przemyśleń o historii i antysemityzmie

Jak da­leko by nie sięgnąć w his­to­rię re­lac­ji Żydów z in­ny­mi na­roda­mi, to zaw­sze były one trud­ne i skom­pli­kowa­ne. Na kar­tach Bib­lii ma­my bunt w Egip­cie, po­tem m.in. woj­ny z Asy­rią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:20

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:25szpiek sko­men­to­wał tek­st spojrzenie

wczoraj, 21:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Zakochał się na za­buj, [...]

wczoraj, 21:19szpiek sko­men­to­wał tek­st Z pa­miętni­ka wciąż niedo­rosłej.  

21 maja 2018, 17:04cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na stałe za­pisa­li się [...]

21 maja 2018, 11:34szpiek do­dał no­wy tek­st Mam, tak sa­mo jak [...]

21 maja 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Na stałe za­pisa­li się [...]

19 maja 2018, 21:20.Rodia sko­men­to­wał tek­st Naszła mnie chęć na [...]

19 maja 2018, 11:26szpiek do­dał no­wy tek­st Naszła mnie chęć na [...]

17 maja 2018, 20:39szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 maja 2018, 17:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Matematycznie ...