szpiek, strona 70

713 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Mężczyźni biją się do pier­wszej krwi, ko­biety do os­tatniej kropli 

myśl
zebrała 100 fiszek • 7 listopada 2010, 21:41

Bóg mu­si być po­nad wielowymiarowy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 listopada 2010, 10:41

Jes­teśmy tak chorzy, jak nasze tajemnice. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 4 listopada 2010, 10:08

Śmierć - za­gad­ka, którą by roz­wikłać, trze­ba by poświęcić życie. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 listopada 2010, 13:31

Mat­ka - ta, która wie co to nap­rawdę kochać
bez względów ;
za istnienie;
na­wet owoc koszmaru;
po­nad życie, zdol­na do ta­kiej miłości;
wszys­tko zniesie;
nic jej nie przerośnie;
pier­wsza miłość każde­go człowieka.

* myśl zain­spi­rowa­na wi­dokiem mat­ki opiekującej się niepełnos­praw­nym dzieckiem 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 listopada 2010, 16:11

Sku­piając się na szczegółach tra­ci się ro­zumienie ogółu. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 1 listopada 2010, 11:13

Wiele pot­worów było wrażli­wymi is­to­tami (często na­dal są). 

myśl
zebrała 70 fiszek • 31 października 2010, 12:55

pew­ne ba­riery (np mo­ral­ne) łat­wo przełamać, ale od­bu­dować je na no­wo bar­dzo ciężko, często to wy­daje się nie możli­we; na­wet jeśli uda się je od­bu­dować to zaw­sze po­zos­taną bar­dziej łam­li­we niż na początku 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 października 2010, 12:48

Jes­teś naj­piękniej­sza nie dla­tego, że masz twarz anioła, ale je­go serce. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 28 października 2010, 15:57

War­tościowe myśli po­dob­nie jak szlachet­ni ludzie giną w sza­rym tłumie... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 października 2010, 13:48

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]