szpiek, strona 5

713 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Gdy­by mnie w życiu in­te­reso­wało tyl­ko co dob­re­go zjeść, co moc­ne­go wy­pić i jak przy­podo­bać się ko­muś og­ra­niczo­nemu do tych zain­te­reso­wań, wo­lałbym urodzić się krową 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 22:34

Większość ka­walerów to mi­nima­liści, większość mężczyzn byłaby mi­nima­lis­ta­mi gdy­by nie kobiety. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2017, 17:37

Moja bogini ...

Chciałaś bym był skalą
Al­bo twar­dym jak ściana
O którą się opierałaś
Gdy nie umiałaś już tańczyć
Jak ktoś ci zagrał

Chciałaś bym był skałą
Gorąca w dzień od słońca
A po zachodzie zimną
By os­tudzić gorąca krew

Chciałaś bym był [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 października 2017, 14:27

Pol­ska men­talność - Naj­le­piej znam się na tym, z czym nie mam do czynienia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 października 2017, 17:42

Hetero hipokryzja

Choć mo­je życie to breja
Nie widzę bel­ki w swoim oku
Na­pietu­je cudze zło u geja
Choć sam podążam w mroku

Idę na seks dla przyjemności
Za dwie stówki do prostytutki
Gej ro­bi to po pros­tu z miłości
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 września 2017, 21:38

Większość ludzi to ma­sochiści, ale nie do te­go stop­nia by się do te­go przyznać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2017, 10:37

Paradoks
Czci­my bo­haterów, którzy prze­lewa­li krew za wol­ność, a od­da­jemy ją państwu, kościołom i prze­de wszys­tkim te­mu "co ludzie po­wiedzą" bez zastanowienia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 21:12

Tak Bóg umiłował wol­ność człowieka, że dał mu in­te­lek­tualną możli­wość nie wie­rzyć w Niego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2017, 23:27

Mówią ma­gis­tra vi­tae est - his­to­ria nau­czy­cielką życia i mówią, że uczy­my się na błędach. Bądźmy kon­sekwen­tni. His­to­ria głoszo­na na baczność, przy akom­pa­niamen­cie hymnów śle­po chwalących bo­haterów nicze­go nie nau­czy.
insp:
Odtwórz
Odtwórz  

myśl • 16 września 2017, 16:14

Polski sport narodowy

W spor­cie, zarówno w nogę i w siatkę
Gra idzie nam ogólnie w kratkę
Jest jed­nak ta­ki sport narodowy
W którym nasz naród jest morowy

Jeśli chodzi o w cudze życie w.p.i.e.p.r.z.a.n.i.e
to biją świato­we re­kor­dy panowie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 września 2017, 09:48

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]