szpiek, strona 4

697 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Paradoks
Czci­my bo­haterów, którzy prze­lewa­li krew za wol­ność, a od­da­jemy ją państwu, kościołom i prze­de wszys­tkim te­mu "co ludzie po­wiedzą" bez zastanowienia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 21:12

Tak Bóg umiłował wol­ność człowieka, że dał mu in­te­lek­tualną możli­wość nie wie­rzyć w Niego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2017, 23:27

Mówią ma­gis­tra vi­tae est - his­to­ria nau­czy­cielką życia i mówią, że uczy­my się na błędach. Bądźmy kon­sekwen­tni. His­to­ria głoszo­na na baczność, przy akom­pa­niamen­cie hymnów śle­po chwalących bo­haterów nicze­go nie nau­czy.
insp:
Odtwórz
Odtwórz  

myśl • 16 września 2017, 16:14

Polski sport narodowy

W spor­cie, zarówno w nogę i w siatkę
Gra idzie nam ogólnie w kratkę
Jest jed­nak ta­ki sport narodowy
W którym nasz naród jest morowy

Jeśli chodzi o w cudze życie w.p.i.e.p.r.z.a.n.i.e
to biją świato­we re­kor­dy panowie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 września 2017, 09:48

Na­miętność jest zrządze­niem lo­su, miłość kon­wen­cją decyzji 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 września 2017, 20:12

Wielu pas­terzy szu­ka za­gubionych owie­czek nie po to by ich ura­tować, ale po­większyć swo­je stado 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2017, 19:52

Miarą bo­gac­twa państwa nie jest wiel­kość i za­war­tość skar­bca (budżetu), ale za­war­tość kies je­go obywateli 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2017, 10:09

Są ko­biety tak piękne jak złoto i ka­mienie szlachet­ne, że nie można od nich oder­wać wzro­ku, ale w do­tyku zim­ne i os­tre jak me­tal i kamień 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2017, 10:07

Cytatowe damy

Odtwórz
Os­tatnio ober­wało się głównie pa­nom, dla równo­wagi na­pisałem coś o paniach

Wier­sz ten zacznę od Onejki
Której nie straszne są wojenki
Z nią bit­wa na argumenty
Nie jed­ne­mu poszła w pięty

Niewiele wiem o LiaMort Andzi
Która w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2017, 13:52

In­te­resy z rodziną - ty­kająca bomba 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2017, 12:08

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny