szpiek, strona 2

713 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Cha­rak­ter ko­biety naj­le­piej od­dają jej ... podniety 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2018, 12:23

* * *

His­to­ria ta choć ry­mem pisana
Praw­dzi­wa, niezmyślana
A jej autor nie jest podmiotem
Ani mo­rałów przedmiotem

Krążyły po wsi różne wieści
Że ja po­mimo lat czterdzieści
Nie wiem jak się ko­bietę pieści

Przy okaz­ji naj­bliżej spowiedzi
Szu­kałem u ple­bana odpowiedzi
Która [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2018, 21:21

Jeśli jes­teś nieza­dowo­lony ze swo­jego życia, pier­wsze co mu­sisz zmienić to doradców. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2018, 16:30

* * *

Ta­nio się sprzedajemy
Dro­go od­ku­puje­my się u innych
Nie star­cza nam na życie
Wy­daje­my by żreć jak świnie
Płaci­my by nie wyglądać jak świnie
Kiedyś płaco­no za pot
Dziś płacą by się spocić

Dziewi­ce z odzysku
Szu­kają ry­cerza na białym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 kwietnia 2018, 16:21

* * *

W te­lewiz­ji śpiewał
spo­cony fa­cet z długi­mi włosami
"nie ma Bo­ga, nie ma nie ..."
czar­ni ludzie mówili
to sza­tan, zwie­dzie cie
i prze­gapiłem piosen­ki treść

W ra­diu nieor­ga­nowy dźwięk
Un­forgi­ven, śpiewał szatan
dźwięki jak z piekła
czar­ni ludzie wiedzą
co grają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:21

Kilka przemyśleń o historii i antysemityzmie

Jak da­leko by nie sięgnąć w his­to­rię re­lac­ji Żydów z in­ny­mi na­roda­mi, to zaw­sze były one trud­ne i skom­pli­kowa­ne. Na kar­tach Bib­lii ma­my bunt w Egip­cie, po­tem m.in. woj­ny z Asy­rią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:20

Sąd ostateczny

Przed sądem ostatecznym
Stanęła dusza z pol­skiego ciała
By roz­strzygnąć sprawiedliwie
Gdzie wie­czność spędzić miała

Cóż to sądzić pa­nie Boże
Oto mam od pro­boszcza pieczątki
Chrzest, wszys­tkie sakramenty
I żem się spo­wiadała w piątki

Byłam na pielgrzymkach
Ra­dia po­bożne­go żem słuchała
Dawałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 17:47

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2018, 22:14

Tam

Tam gdzieś,
Skad przychodzą piękne sny
Gdy ciało spo­koj­nie spi
Jes­teś żywa na­dal Ty

Tam gdzieś,
Gdzie rodzi sie zy­cia sens
Jest ob­raz Twych oczu
pat­rzących spod rzęs

Tam gdzieś,
Gdzie jut­ro sie poczęło
Za­sypiam z obrazem
Jak sie wszys­tko zaczęło

Tam gdzieś
Jut­ro nig­dy nie umiera
Wiem, że to nie iluzja
Lecz praw­da szczera 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2018, 10:35

Czciciele nauki

Prob­lem z czci­ciela­mi nauki jest ta­ki, że w swo­jej fas­cy­nac­ji idą tak da­leko, że naj­ważniej­sze py­tanie nauki "jak jest nap­rawdę" zastępują py­taniem "czy to jest naukowe".
To jest to sa­mo zja­wis­ko, które dotyczy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 12:08

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]