szpiek, myśli

392 teksty (myśli) – auto­rem jest szpiek.

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2018, 22:14

Każdy naród wyb­ra­ny ma prob­lem z żydami
https://youtu.be/ZEZJRTG2a8Q 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2018, 20:03

Nikt nie ro­bi gor­szej rek­la­my Chrześci­jaństwu niż Kościół 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 15:33

W życiu jak na bois­ku, długa gra na czas kończy się żółtą kar­tką, a cza­sem w kon­sekwen­cji czerwoną 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2018, 12:47

Mężczyźni kochają ko­biety z za­sada­mi, które tyl­ko dla nich łamią 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2017, 12:31

Trud­no na­wet człowieko­wi myśleć o as­pektach duszy,
gdy głód ścis­ka żołądek i prag­nienie gardło suszy,
ale prze­cież tym się różni­my od psa, ko­ta i oślęcia
że nie żyje­my by żreć, choć dla niektórych to nie do pojęcia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2017, 22:14

Dla Chrześci­jani­na nie po­win­no być ważne z kim wal­czy, lecz o co walczy.
In­sp. ob­cho­dy 13 grud­nia w Rzeczy­pos­po­litej Jed­nie Słusznej Op­cji Politycznej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2017, 17:36

Święta Praw­da często uniemożli­wia poz­na­nie praw­dy o świętości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2017, 09:30

Nie wys­tar­czy za­pom­nieć o las­ce by z kapłana zro­bić kapłona.
a - | = o 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2017, 15:52

Gdy­by mnie w życiu in­te­reso­wało tyl­ko co dob­re­go zjeść, co moc­ne­go wy­pić i jak przy­podo­bać się ko­muś og­ra­niczo­nemu do tych zain­te­reso­wań, wo­lałbym urodzić się krową 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 22:34

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny