szpiek, felietony

9 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest szpiek.

N-ty raz o miłości

Miłość - jak zauważył każdy, kto próbu­je ana­lizo­wać ten te­mat, wy­myka się spryt­nie z
wszys­tkich de­finic­ji, for­mułek i nie da­je się zaszuf­ladko­wać. Ty so­bie myślę, że to dob­rze, dzięki
te­mu każdy z sied­miu miliardów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 09:53

Kilka przemyśleń o historii i antysemityzmie

Jak da­leko by nie sięgnąć w his­to­rię re­lac­ji Żydów z in­ny­mi na­roda­mi, to zaw­sze były one trud­ne i skom­pli­kowa­ne. Na kar­tach Bib­lii ma­my bunt w Egip­cie, po­tem m.in. woj­ny z Asy­rią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:20

Czciciele nauki

Prob­lem z czci­ciela­mi nauki jest ta­ki, że w swo­jej fas­cy­nac­ji idą tak da­leko, że naj­ważniej­sze py­tanie nauki "jak jest nap­rawdę" zastępują py­taniem "czy to jest naukowe".
To jest to sa­mo zja­wis­ko, które dotyczy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 12:08

10 przykazań katolickich

Kościół jest ocza­mi, usza­mi i us­ta­mi Bo­ga, który was wy­wiódł z do­mu niewoli

1. Nie będziesz miał Kościołów cudzych przed nami
2. Dru­gie przy­kaza­nie jest nieak­tual­ne, bo Kościół twój hołdu­je ob­ra­zy i rzeźby
3. Nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 18:09

o jajach

Niejed­na kastruje,
po­tem płacz i żale,
iż jaj chłopu brakuje

Z ja­jami w związku, re­lac­ji dam­sko-męskiej jest jak z pro­wian­tem w da­leką drogę. Na początku ciąży, często przeszkadza, za­wadza, ale gdy się zgłod­nieje, zaczy­na bra­kować sił w tej drodze jest bar­dzo przy­dat­ny. Z cza­sem go uby­wa i jest lżej­szy i cza­sem trze­ba uzu­pełnić za­pasy.
Mądra ko­bieta dba o ja­ja (swo­je też !). 

felieton
zebrał 7 fiszek • 8 maja 2017, 21:27

O historii, patriotyzmie i bikini

Na dniach ma­my pat­riotyczne święta. Idąc ulicą jed­ne­go z pod­karpac­kich miast, zaw­cza­su przys­tro­jone­go w biało czer­wo­ne fla­gi naszły mnie ref­lek­sje. Os­tatnio czy­tałem o naszych lot­ni­kach, którzy wal­cząc z alian­ta­mi na ka­cu kosili [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2017, 17:47

Cytatowicze - podział na gatunki

Z przym­rużeniem oka ;-)
Li­terat - ga­tunek bar­dzo rzad­ki, obec­nie prak­tycznie na wy­mar­ciu. Cha­rak­te­ryzu­je się dbałością o formę i język. Ga­tunek cichy i płochli­wy. Wrażli­wy na kry­tykę. Ko­men­tu­je tyl­ko wte­dy, gdy ma coś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 40 fiszek • 1 listopada 2016, 20:45

Czuć piniondz

Pieniądze. Ważna rzecz. Trze­ba jeść i gdzieś mie­szkać, to mi­nimum, które kosztu­je i z którym nie ma co dys­ku­tować. Dają poczu­cie war­tości, po­zycję w społeczeństwie i poczu­cie bez­pie­czeństwa. I choć zap­rzecza­my że [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 9 września 2016, 19:22

Pentalog polaka

I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony
II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego
III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną
IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła
V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie 

felieton
zebrał 7 fiszek • 18 sierpnia 2013, 17:11

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]