szpiek, anegdoty

10 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest szpiek.

Jeszcze nie spoj­rzał na jej pier­si nieduże,
jeszcze nie poczuła je­go do­tyku na skórze,
jeszcze nie puściła go w swą różę,
jeszcze nie zaczęli po­całunków burzę,
a on miał już w spod­niach kałużę 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 19:58

Odtwórz

Dos­tał pe­wien ta­lent od Boga
Za­miast nim jed­noczyć ludzi
Szu­ka on wszędzie wroga
I niena­wiść dookoła budzi

O mój Ra­zaRy­nie roz­wi­jaj się
O mój Ra­zaRy­nie roz­wi­jaj się

Ma umysł te­gi i błysk w oku
I nie bra­kuje mu elokwencji
Na [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 3 września 2017, 12:42

Odtwórz

Obudziłem się ra­no bez ubrania
obok leży ja­kaś na­ga łania
co się działo - w pa­mięci dziura
na podłodze bu­telek cała fura

ref:
La­to, miłość słońce, błękit nieba
La­to te­go właśnie było trzeba
La­to two­je opalone
Ser­ce biło na ten [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2017, 19:44

Odtwórz

Marzyła mi się ka­riera muzyka
ale dziew­czy­nom im­po­nuje bryka
gdy w ra­diu le­ciały riffy
one w śmichy i chichy

Tek­sty nig­dy się nie kleiły
naj­ważniej­sze by ba­sy waliły
nie ważna gi­tara, ale syntezator
grać umie każdy amator

Wrzu­ciłem na jutuba
jak roz­biera się ma luba
klip bi­je wszys­tkie rekordy
choć słabe ma akor­dy

Na red­tu­bie i pornhabie
no­wych fanów wabie
pal licho już ta muzyka
by­le po­kazać jak się bzyka 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2017, 17:43

Odtwórz

W tam­te la­to poz­nałem dziewczynę
kształtną, blon­dwłosą Marynę
przy­jechała na wieś, na wakacje
i jak ja naj­bar­dziej lu­biła li­bac­je

ref:
Dałem jej ka­mień z wiel­kim LOVE
No, bo kwiaty szyb­ko schną
Je­dyne, co jej mogłem dać
To [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2017, 16:33

Odtwórz

Gdy pier­wszy pro­myk roz­mro­ził staw
ska­kałem so­bie pośród wo­dy i traw
gdy zo­baczyłem cię w kałuży
wie­działem, żem się za­durzył

ref
Przez twe oczy, te oczy zielo­ne oszalałem
Tra­wy chy­ba twym oczom od­dały cały blask
A ja [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 lipca 2017, 18:24

Odtwórz
Pachnę sta­rymi banknotami
Myję się tyl­ko przed świętami
Jes­tem ku­lawy i brzydki
Ale złoto noszą me pal­ce i łydki

ref:
Ja uwiel­biam ją
ona tu jest
i tańczy dla mnie
bo ... dob­rze wie, że ..
stówka jej wpad­nie

na widok [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2017, 09:15

Inspiracja:
Odtwórz

Myłem Fran­cuzkę, myłem Niemkę
Myłem Polkę, myłem cudzoziemkę

Ref
My­dełko fa, my­dełko fa, sza­poba, szapoba
Ohh my­dełko fa sza­bada , sza­bada

Myłem pier­si, myłem uda
Aż pieniłem się na te cuda

Ref ...

Myłem czar­ne murzyn­ki stopy
Rozpłynąłem się jak bałwan w roztopy

Ref...

Myłem wiel­kie pośladki
U mo­jej pul­chnej sąsiadki

Ref....

Z pod­niece­nia mnie ściskała
I gąbka po ciele roz­cierała

Ref ...

Tak się tym wszys­tkim podnieciłem
Że się z wo­da w ka­nał spuściłem

Ref... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2017, 09:54

Odtwórz

Zain­spi­rowa­ny rosnącą po­pular­nością mu­zyki dis­co po­lo i sto­sun­ka­mi w Mi­nis­ter­stwie Ob­ro­ny Na­rodo­wej na­pisałem piosenkę:

Dos­tałem od mo­jej Kingi
No­we, różowe stringi

Ref
Maj­teczki w sznureczki
Łooo hoo hoo je­je jeje

Wyrzy­nają mi się w czte­ry litery
Te mo­je, różowe [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2017, 10:54

CY­TATY SĄ Z KODU
Dowód:
view-source:https://www.cytaty.info 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 16:59

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA