szpiek, teksty z września 2017 roku

14 tekstów z września 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Hetero hipokryzja

Choć mo­je życie to breja
Nie widzę bel­ki w swoim oku
Na­pietu­je cudze zło u geja
Choć sam podążam w mroku

Idę na seks dla przyjemności
Za dwie stówki do prostytutki
Gej ro­bi to po pros­tu z miłości
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 września 2017, 21:38

Większość ludzi to ma­sochiści, ale nie do te­go stop­nia by się do te­go przyznać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2017, 10:37

Paradoks
Czci­my bo­haterów, którzy prze­lewa­li krew za wol­ność, a od­da­jemy ją państwu, kościołom i prze­de wszys­tkim te­mu "co ludzie po­wiedzą" bez zastanowienia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 21:12

Tak Bóg umiłował wol­ność człowieka, że dał mu in­te­lek­tualną możli­wość nie wie­rzyć w Niego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2017, 23:27

Mówią ma­gis­tra vi­tae est - his­to­ria nau­czy­cielką życia i mówią, że uczy­my się na błędach. Bądźmy kon­sekwen­tni. His­to­ria głoszo­na na baczność, przy akom­pa­niamen­cie hymnów śle­po chwalących bo­haterów nicze­go nie nau­czy.
insp:
Odtwórz
Odtwórz  

myśl • 16 września 2017, 16:14

Polski sport narodowy

W spor­cie, zarówno w nogę i w siatkę
Gra idzie nam ogólnie w kratkę
Jest jed­nak ta­ki sport narodowy
W którym nasz naród jest morowy

Jeśli chodzi o w cudze życie w.p.i.e.p.r.z.a.n.i.e
to biją świato­we re­kor­dy panowie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 września 2017, 09:48

Na­miętność jest zrządze­niem lo­su, miłość kon­wen­cją decyzji 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 września 2017, 20:12

Wielu pas­terzy szu­ka za­gubionych owie­czek nie po to by ich ura­tować, ale po­większyć swo­je stado 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2017, 19:52

Miarą bo­gac­twa państwa nie jest wiel­kość i za­war­tość skar­bca (budżetu), ale za­war­tość kies je­go obywateli 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2017, 10:09

Są ko­biety tak piękne jak złoto i ka­mienie szlachet­ne, że nie można od nich oder­wać wzro­ku, ale w do­tyku zim­ne i os­tre jak me­tal i kamień 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2017, 10:07

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]