szpiek, teksty z października 2011 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

O wartościach

Nie prze­każesz ich wykładem,
gdy nie świecisz przykładem. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 31 października 2011, 23:04

Pus­tka- gdy nasze marze­nia, ce­le, myśli, uczu­cia nie mają od­bi­cia w żad­nych oczach. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 25 października 2011, 18:26

przyjaźń

Bóg stworzył dwie is­to­ty
Tak po­dob­ne i tak inne
Wo­bec świata miernoty
Słabe i tak niewinne

Ska­zani tyl­ko na siebie
Choć tak duży świat
Pat­rzą na to sa­mo słońce na niebie
Spo­między prze­ciw­ności krat

Los rzu­ca im kłody pod no­gi
Po­tykają się co krok
Diabeł wziął ją na rogi
I za­niósł w piekła mrok

Choć jed­no w piek­le
A dru­gie na ziemi
Ok­rutny los chce tak zaciekle
Nie będą nig­dy dla siebie niemi 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 października 2011, 08:44

Zna­jomość sche­matów nie czy­ni od nich wolnym. 

aforyzm
zebrał 147 fiszek • 21 października 2011, 12:01

Kariera

Po pięciu la­tach na polibudzie
Za­liczyw­szy os­tatnią sesję
Po ob­ro­ny trudzie
Liczy na wy­marzoną profesję

Choć umie po­liczyć całki
i wie więcej od pitagorasa
Za­miast sta­wiać piątki i pałki
z mo­pem po szko­le hasa

Nie hańbi żad­na praca
na­wet z dyp­lo­mem ma­gis­tra inżyniera
Choć na kon­cie mała płaca
nie straszna sprzątaczki kariera 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 października 2011, 19:50

Gdy­by diabeł nie tkwił w szczegółach, to różni­ce po­między ko­bietą a mężczyzną byłyby subtelne. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 10 października 2011, 10:07

Je­den pod­pis ok­reśla, przek­reśla, pod­kreśla ... zbyt wiele za­leży w naszym świecie od jed­ne­go podpisu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 3 października 2011, 22:11

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny