szpiek, teksty z października 2010 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Wiele pot­worów było wrażli­wymi is­to­tami (często na­dal są). 

myśl
zebrała 70 fiszek • 31 października 2010, 12:55

pew­ne ba­riery (np mo­ral­ne) łat­wo przełamać, ale od­bu­dować je na no­wo bar­dzo ciężko, często to wy­daje się nie możli­we; na­wet jeśli uda się je od­bu­dować to zaw­sze po­zos­taną bar­dziej łam­li­we niż na początku 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 października 2010, 12:48

Jes­teś naj­piękniej­sza nie dla­tego, że masz twarz anioła, ale je­go serce. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 28 października 2010, 15:57

War­tościowe myśli po­dob­nie jak szlachet­ni ludzie giną w sza­rym tłumie... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 października 2010, 13:48

Na ko­bietę pat­rz jak na poemat, nie jak na łamigłówkę. 

myśl dnia z 13 czerwca 2017 roku
zebrała 75 fiszek • 25 października 2010, 10:32

Sprze­dając sam siebie za stan eufo­rii, parę chwil...zaw­sze przepłacasz. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 października 2010, 14:25

Często błądząc śle­pymi ścieżka­mi har­tu­jemy się, by mieć siły iść słuszną drogą. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 20 października 2010, 12:10

Ko­bietę można poz­nać, nie zrozumieć. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 października 2010, 09:27

szczególny urok ko­biety tkwi w jej spoj­rze­niu na świat 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 października 2010, 11:03

udo­wod­nić (ko­muś), że is­tnieje Bóg, to tak jak prze­konać (ko­goś), że is­tnienie praw­dzi­wa miłość. (cha­rak­ter do­wodów na is­tnienie ta­ki sam ) 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 października 2010, 09:52

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]