szpiek, teksty z marca 2014 roku

8 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Noc - żni­wa dla poetów. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2014, 20:57

Roz­liczaj dru­giego nie z te­go zła, co ktoś w nim za­siał, lecz z te­go, co on pod­le­wał, pielęgno­wał i wyhodował. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 marca 2014, 13:35

So­lidar­ność społeczna - dla jed­nych wiel­kie osiągniecie ludzkości, dla in­nych wiel­ka nies­pra­wied­li­wość i przyczy­na stag­nacji społeczeństw. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 marca 2014, 18:00

Droga krzyżowa

Męczy życie, gdy nie ma oczu,
które uśmie­chają się na nasz widok
każda dro­ga ciem­nym tunelem
gdzie ktoś zga­sił światełko

Pus­te dni za­padają się nocą,
pod na­porem złych myśli
ula­tuje głucha nadzieja,
która wy­pełnia nieme dni

Dzień wi­ta palącym słońcem
ośle­pia na początku drogi
z każdym kro­kiem zapominamy
skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy

Gu­bimy się szu­kając tyl­ko ramion,
które niosłyby nasz krzyż,
bo na trud­nej drodze, do raju
tyl­ko na swoich no­gach można dojść 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 20 marca 2014, 11:10

Łat­wiej złamać niż później pos­kle­jać, więc naj­pierw próbuj zro­zumieć, po­tem krytykuj. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 marca 2014, 15:01

Mieliśmy ko­munizm, mieliśmy mieć ty­le sa­mo, ma­my mieć gen­der, ma­my być ta­cy sami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2014, 09:41

Nie ma do­paso­wanych połówek, są tyl­ko klucze i zamki. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 3 marca 2014, 11:13

Całego świata nie zmienisz, po­jedyn­cze­go człowieka przy współpra­cy z nim tak. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2014, 10:51

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]