szpiek, teksty z maja 2015 roku

7 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Szczęście opar­te tyl­ko na głosie ser­ca jest ulot­ne. Szczęście opar­te tyl­ko na ro­zumie płytkie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2015, 23:00

"Być, al­bo mieć" - ktoś, kiedyś spa­raf­ra­zował Szek­spi­row­skie "Być al­bo nie być .."., mi do dzi­siej­szych czasów bar­dziej pa­suje fra­za "Zjeść cias­tko, al­bo mieć cias­tko". Często zbyt długo zas­ta­nawiając się na tym, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 maja 2015, 10:03

* * *

Po­między chwilą
a ko­lejną chwilą
Jest ta­ki czas
Kiedy płocha myśl
Pier­wsze skrzyp­ce gra

Sta­jesz w miejscu
A świat gdzieś gna
Przed ocza­mi obrazy
in­ne niż na siatkówce

Jak dob­rać wa­gi
do chwil uwagi
By Dob­re dłużej
Złe szyb­ciej
Każdą z nich
Naj­le­piej przeżyć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2015, 11:01

Ser­ce bez ro­zumu jest śle­pe, ro­zum bez ser­ca jest głuchy. 

myśl dnia z 14 maja 2015 roku
zebrała 20 fiszek • 12 maja 2015, 21:16

Płacz w kur­ni­ku o poranku,
bo ko­gut wylądo­wał w garnku 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 maja 2015, 10:57

* * *

Nau­czyłaś mnie płakać
poz­nałem ulgę
zo­baczyłem drugą stronę siebie

Po­kazałaś mi swój ból
wyrzu­ciłem swe wagi
po­za sza­le cierpienia

Po­dałaś mi dłoń
chwy­ciłem za serce
pożądając jeszcze oczu

Naszą blis­kość
prze­kułem w pożądanie
niczym le­miesz w miecz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 maja 2015, 14:08

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że w życiu za dar­mo by­wa tyl­ko miłość rodziców, za resztę trze­ba płacić. Za za­sady w życiu też. Jed­nak życie bez za­sad, łama­nie ich to życie na kre­dyt, kre­dyt hi­poteczny, gdzie zes­ta­wem by­wają nasze uczu­cia, zdol­ność do kocha­nia, szczęście, poczu­cie war­tości. Często by spłacać wy­soko op­ro­cen­to­wane od­setki za­ciąga się ko­lej­ny kre­dyt, jak­by wpa­dając w spi­ralę kre­dytową, ogłaszając ban­kruc­two lądując na dnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 maja 2015, 11:10

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]