szpiek, teksty z maja 2012 roku

9 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Wszys­tko, co umiem nap­ra­wić kiedyś zepsułem. 

aforyzm • 30 maja 2012, 23:59

Praw­dzi­wa wol­ność jest wte­dy, gdy sa­mi, z włas­nej wo­li pot­ra­fimy ją og­ra­niczać. Tyl­ko ta­ka wol­ność da­je szczęście. 

myśl • 28 maja 2012, 12:27

Nie ma złych emoc­ji, są tyl­ko nies­pra­wied­li­we uczucia. 

aforyzm • 26 maja 2012, 09:36

Deasemblacja

Kil­ka słów na kartce
Ok­ruchów dużej myśli
Złowionych w sieć świado­mości
Ze wzburzo­ne­go, sa­mot­ne­go oceanu
Z chaosu
Wrzu­co­ne gwałtem w nurt for­my
Czar­nym ko­dem na biały pa­pier
Dla kontrastu

Kil­ka strzępów z ok­ruchów myśli
Zde­kodo­wanych z wierszy
Pseudo­ko­dem poezji
Zabłądziło pod strzechy

Słowa z umysłu
dziec­ka nie tyl­ko ma­te­rii
Próbujące­go ogarnąć wszechświat
Od zachwy­tu do his­te­rii
Zgłębić mik­roświat duszy
Ser­ce nasze­go by­tu kwiat
Ogar­nie, co ro­zum nie ruszy


************************************************************************************************** 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2012, 09:40

Anioły przy­latują i od­la­tują, nielo­ty zos­tają przy nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2012, 11:50

Każdy dowód na is­tnienie Bo­ga sta­je się z cza­sem kon­trar­gu­men­tem dla ateistów. 

aforyzm • 11 maja 2012, 09:39

Są ra­ny, z których war­to zer­wać bliz­ny, by usunąć z nich po­zos­tały brud, aby się za­goiły ....
Są ra­ny, które na­leży po­zos­ta­wić w spo­koju, dbać o bliz­ny na nich, by na no­wo się nie otworzyły...


zain­spi­rowa­ne m. in. tu­tej­szy­mi roz­mo­wami o samoświadomości 

myśl • 8 maja 2012, 10:37

Nieśmiałość - pętla na szyi, im bar­dziej chcesz się z niej zer­wać, tym moc­niej za­cis­ka ci gardło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2012, 16:49

Mądrość doj­rze­wa w wątpliwościach. 

aforyzm • 6 maja 2012, 10:40

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]