szpiek, teksty z maja 2011 roku

14 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Tam dom Twój, gdzie od­najdu­jesz spokój swój. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 maja 2011, 17:01

Ser­ce po­win­no być jak oku­lary dla źle widzące­go rozumu.
Ro­zum po­winien być jak GPS dla błądzące­go serca. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 maja 2011, 10:01

Go­nił szarą myszkę
i złapał zadyszkę,
zmienił więc taktykę
poszedł w egzotykę,
upo­lował dziką kotkę,
a ta zro­biła z niego se maskotkę. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 maja 2011, 11:33

Sa­mot­ność ma szkla­ne ściany. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 maja 2011, 11:03

Związek po­lega na wza­jem­nym os­wa­janiu, nie tresurze. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 maja 2011, 08:23

Łat­wiej os­woić dziką kotkę niż szarą myszkę. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 20 maja 2011, 19:39

Bóg dał Ada­mowi Ewę, by mu uświado­mić, że ser­ce pot­rze­buje te­go, co ro­zum nie jest w sta­nie pojąć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 maja 2011, 07:54

Kiedyś było mi źle, bo świat mnie nie ro­zumiał, dzi­siaj jest gorzej, gdy ja nie ro­zumiem świata. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 16 maja 2011, 07:42

Praw­dzi­wi mężczyźni zos­ta­li wy­korze­nieni przez kobiety. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 maja 2011, 12:11

Pa­radoks szczęścia

Sta­jemy się szczęśliw­si dając in­nym to, cze­go nam bra­kuje do by­cia szczęśli­wym, to cze­go nie ot­rzy­maliśmy od innych. 

myśl dnia z 15 września 2017 roku
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2011, 11:59

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA