szpiek, teksty z listopada 2010 roku

24 teksty z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Pa­radoks uczuć

Cza­sem miłość wyg­ry­wa wiel­kie bit­wy z prze­ciw­nościami, a ka­pitu­luje w małej potyczce. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 listopada 2010, 11:36

nic tak nie potęgu­je sa­mot­ności jak nieod­wza­jem­niona miłość 

myśl
zebrała 68 fiszek • 29 listopada 2010, 11:47

To od nas za­leży, czy ból, cier­pienie i tru­dy które spo­tyka­my będą miały sens. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 listopada 2010, 19:02

Naj­bar­dziej zabłąka­na owie­czka to ta, która zgu­biła się w la­biryn­cie zbu­dowa­nym z swoich myśli i uczuć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 26 listopada 2010, 10:16

Człowiek jest naj­szczęśliw­szy, kiedy się na tym nie zas­ta­nawia . 

myśl
zebrała 87 fiszek • 25 listopada 2010, 10:26

Czy war­to byłoby cofnąć się w cza­sie by coś zmienić, spra­wić by to przet­rwało, sko­ro to coś nie wyt­rzy­mało trudów lo­su ? Więc może to coś nie było by te­go war­te, a los nie jest ślepy. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 24 listopada 2010, 11:57

Cza­sem jed­na mała krop­la szcze­rych, be­zin­te­resow­nych uczuć wys­tar­czy by zmienić "pot­wo­ra" w człowieka, tyl­ko trze­ba tra­fić tą kroplą w je­go serce. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 listopada 2010, 11:29

Pta­si paradoks

Jed­na jaskółka nie czy­ni wios­ny, ale jed­na biała wro­na wys­tar­czy, by udo­wod­nić, że wro­ny mogą być białe. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 22 listopada 2010, 10:30

W poszu­kiwa­niu dru­giej połówki


Prze­ciwieństwa się przy­ciągają pod wa­run­kiem, że się uzupełniają. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 listopada 2010, 18:48

Żeby le­piej zro­zumieć siebie, iść do przo­du, być lep­szym w swo­je kloc­ki, trze­ba wyr­wać się z ram swo­jego świata i spoj­rzeć na świat ocza­mi innych. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 19 listopada 2010, 11:18

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]