szpiek, teksty z lipca 2017 roku

12 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Dzi­siaj Pol­sce szkodzą nie by­li ko­muniści, agen­ci pop­rzed­niego sys­te­mu, tyl­ko ko­munis­tyczne myśle­nie, sche­maty pop­rzed­niego sys­te­mu tkwią zbyt głębo­ko w umysłach pseudoelit, by ktoś z te­go śro­dowis­ka to zauważył.
Ci, którym wy­daje się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2017, 12:52

Fi­zyka seksu
W układzie ot­wartym ener­gia sek­sual­na roz­prasza się nie zmieniając się w pracę - nie buduje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2017, 14:35

Odtwórz

Marzyła mi się ka­riera muzyka
ale dziew­czy­nom im­po­nuje bryka
gdy w ra­diu le­ciały riffy
one w śmichy i chichy

Tek­sty nig­dy się nie kleiły
naj­ważniej­sze by ba­sy waliły
nie ważna gi­tara, ale syntezator
grać umie każdy amator

Wrzu­ciłem na jutuba
jak roz­biera się ma luba
klip bi­je wszys­tkie rekordy
choć słabe ma akor­dy

Na red­tu­bie i pornhabie
no­wych fanów wabie
pal licho już ta muzyka
by­le po­kazać jak się bzyka 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2017, 17:43

Jed­ni wierzą że stworzył ich Bóg, in­ni że bu­gi w kodzie, tyl­ko kto w dru­gim przy­pad­ku na­pisał kod i ro­bota, który go uruchomił 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2017, 08:04

Bug w kodzie - nikt go nie widział, wszys­cy od­czu­wają je­go obecność. 

myśl dnia z 23 lipca 2017 roku
zebrała 5 fiszek • 21 lipca 2017, 20:08

Odtwórz

W tam­te la­to poz­nałem dziewczynę
kształtną, blon­dwłosą Marynę
przy­jechała na wieś, na wakacje
i jak ja naj­bar­dziej lu­biła li­bac­je

ref:
Dałem jej ka­mień z wiel­kim LOVE
No, bo kwiaty szyb­ko schną
Je­dyne, co jej mogłem dać
To [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2017, 16:33

Odtwórz

Gdy pier­wszy pro­myk roz­mro­ził staw
ska­kałem so­bie pośród wo­dy i traw
gdy zo­baczyłem cię w kałuży
wie­działem, żem się za­durzył

ref
Przez twe oczy, te oczy zielo­ne oszalałem
Tra­wy chy­ba twym oczom od­dały cały blask
A ja [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 lipca 2017, 18:24

Odtwórz
Pachnę sta­rymi banknotami
Myję się tyl­ko przed świętami
Jes­tem ku­lawy i brzydki
Ale złoto noszą me pal­ce i łydki

ref:
Ja uwiel­biam ją
ona tu jest
i tańczy dla mnie
bo ... dob­rze wie, że ..
stówka jej wpad­nie

na widok [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2017, 09:15

Inspiracja:
Odtwórz

Myłem Fran­cuzkę, myłem Niemkę
Myłem Polkę, myłem cudzoziemkę

Ref
My­dełko fa, my­dełko fa, sza­poba, szapoba
Ohh my­dełko fa sza­bada , sza­bada

Myłem pier­si, myłem uda
Aż pieniłem się na te cuda

Ref ...

Myłem czar­ne murzyn­ki stopy
Rozpłynąłem się jak bałwan w roztopy

Ref...

Myłem wiel­kie pośladki
U mo­jej pul­chnej sąsiadki

Ref....

Z pod­niece­nia mnie ściskała
I gąbka po ciele roz­cierała

Ref ...

Tak się tym wszys­tkim podnieciłem
Że się z wo­da w ka­nał spuściłem

Ref... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2017, 09:54

Odtwórz

Zain­spi­rowa­ny rosnącą po­pular­nością mu­zyki dis­co po­lo i sto­sun­ka­mi w Mi­nis­ter­stwie Ob­ro­ny Na­rodo­wej na­pisałem piosenkę:

Dos­tałem od mo­jej Kingi
No­we, różowe stringi

Ref
Maj­teczki w sznureczki
Łooo hoo hoo je­je jeje

Wyrzy­nają mi się w czte­ry litery
Te mo­je, różowe [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2017, 10:54

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]