szpiek, teksty z grudnia 2010 roku

24 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Czas nie leczy ran, nie przyz­wycza­ja też do bólu, bo wte­dy byłby jak tab­letka częściowo znie­czu­lająca; czas uczy jak żyć po­mimo bólu. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 31 grudnia 2010, 11:34

(...) to, że nie umie czy­tać w twoich myślach to nie znaczy, że już nie kocha 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 grudnia 2010, 11:50

Bar­dzo ważne jest mieć poczu­cie humoru,
nie ważne czy jes­teś ze wsi czy z dworu.
Bez znacze­nia czy no­sisz gar­ni­tur czy dres,
hu­mor naj­lep­szym le­kiem na stres.
Za dar­mo i bez recepty,
je­dyny prob­lem mieć na dow­cip koncepty. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 29 grudnia 2010, 11:43

Zaz­drość nie zna świętości,
jest zachłan­na na wszys­tkie wartości. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 28 grudnia 2010, 14:05

Dno usłane jest wrażli­wymi ludźmi, tych bez­dusznych częściej można spot­kać na szczycie. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 23 grudnia 2010, 13:30

Od­po­wied­nio dob­ra­na for­ma spra­wia, że treść jest le­piej przys­wa­jal­na dla duszy. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 22 grudnia 2010, 11:36

Ludzie up­ra­wiają sex z tych sa­mych po­wodów co daw­niej, je­dyne co się zmieniło to je­go ko­mer­cja­lizac­ja, która spra­wiła, że ludzie przes­ta­li się wstydzić owych powodów. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 grudnia 2010, 13:44

Ko­bieta łagodzi obycza­je tyl­ko tam, gdzie nie ma in­nych kobiet. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 grudnia 2010, 18:43

o miłośni­kach moc­nych basów

Współczes­na mu­zyka częściej tra­fia do żołądka, niż do ucha. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 19 grudnia 2010, 09:39

żad­ne re­guły, dro­gow­ska­zy nie zastąpią i nie zwal­niają od myślenia 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 grudnia 2010, 23:09

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]